RNet

Rozwiązania sieciowe

Reklama
Start Informacje Dokumenty Regulamin HotSpot
Regulamin HotSpot PDF Drukuj

RNet - Regulamin Świadczenia Usługi HotSpot


Postanowienia ogólne

§1

1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumie:

a) Operator – RNet Adam Wojewoda z siedzibą w Sulechowie przy alei Niepodległości 11/2, NIP 927-152-29-33.

b) Regulamin - Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot.

c) Usługo - Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu polega na udostępnieniu przez RNet bezprzewodowego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

d) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów prawa.

2. Usługa realizowana jest za pośrednictwem urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu drogą bezprzewodową i łączy, zwanych dalej "HotSpot".

3. Z Usługi może korzystać użytkownik po zalogowaniu się do HotSpot.

4. Regulamin obowiązuje każdego kto podłączy się do HotSpota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.

Zobowiązania Opertora 

§2

1. W ramach realizacji Usługi, Operator dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Operato nie zapewnia ciągłości usługi.

2. Każdy Użytkownik otrzymuje pasmo o przepustowości 256/64 kb/s.

3. Usługa aktywna jest 1 godzine na dobę dla każdego użytkownika.

Zobowiązania Użytkownika 

§3

1.Użytkownik nie wolno:

a) zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych.

b) działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników sieci Operatora i innych,

2. Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

b) stosowania się do zaleceń Operatora związanych z eksploatacją Hotspota.

Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

§4

1. Wprzypadku naruszenia zasad Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.

2. Operator nie będzie odpowiedzialny jakiekolwiek szkody jakie może ponieść Użytkownik na skutek korzystania z Usługi lub sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych, w tym za:

a) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

b) ujawnienie danych Użytkownika;

c) brak dostępu do Hotspot a co za tym idzie opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usługi;

Cyberbajt nie będzie odpowiedzialny dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci. W szczególności ograniczenia, dotyczące dostępu do poszczególnych usług internetowych oraz maksymalnej ilości transmitowanych danych.

Postanowienia końcowe

§5

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2009.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Łączności, Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, umów międzynarodowych, których Polska jest stroną oraz inne stosowne przepisy.