RNet

Rozwiązania sieciowe

Reklama
Start Informacje Dokumenty Regulamin dostępu do sieci
Regulamin dostępu do sieci PDF Drukuj
Spis treści
Regulamin dostępu do sieci
Zakres i warunki świadczenia usługi
Zawarcie umowy
Zasady podłączenia abonenta
Obowiązki i prawa abinenta
Opłaty i rozliczenia
Usuwanie awarii
Odłączenie od sieci
Ponowne przyłączenie do sieci
Promocje
Zmiana zakresu świadczenia usług
Rozwiązanie umowy
Reklamacje
Odpowiedzialność
Postanowienia Końcowe
Wszystkie strony

RNet - Regulamin Świadczenia Usług

w zakresie dostępu do Sieci z dostępem do Internetu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumie:

a) Operator – RNet Adam Wojewoda z siedzibą w Sulechowie przy alei Niepodległości 11/2, NIP 927-152-29-33.

b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca na podstawie przepisów prawa.

c) Umowa - zawarta pomiędzy Operatorem a Abonentem umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internetu.

d) Abonent - osoba fizyczna bądź prawna, z którą Operator zawarł umowę.

e) Identyfikator Abonenta - nadany Abonentowi przez Operatora unikalny numer identyfikacyjny, służący do kontaktów i rozliczeń Abonenta z Operatorem.

f) Hasło - ustalane przez Abonenta indywidualne hasło służące wraz z Identyfikatorem Abonenta do identyfikacji Abonenta w elektronicznym Biurze Obsług Klienta.

g) Lokal - pomieszczenie mieszkalne lub użytkowe pozostające w posiadaniu Abonenta na podstawie tytułu prawnego.

h) Sieć osiedlowa - lokalna sieć komputerowa na terenie budynku mieszkalnego wykonana w technologii Ethernet, z dostępem do Internetu.

i) Urządzenie Kocowe - komputer lub inne kocowe urządzenie korzystające z protokołu TCP/IP.

j) Aktywne Urządzenie Sieciowe - urządzenie służące do redystrybucji sygnału Sieci Osiedlowej takie jak huby, switche, routery przewodowe i bezprzewodowe.

k) Regulamin - regulamin świadczenia usług przez Operatora w zakresie dostępu do sieci Internet.

l) Cennik - cennik świadczonych usług.

m) Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - aplikacja udostępniona przez Operatora na stronach WWW służąca do zarządzania uprawnieniami Abonenta.

n) Biuro Obsługi Klienta - punkt obsługi klienta znajdujący się w siedzibie Operatora.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich Operator świadczy usługi dostępu do Internetu.

3. Operator wszystkie prace związane z budową i eksploatacją sieci komputerowych, prowadzi w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.